sshibe:

"Brown Shibara" and "Kuroshiba Shibara" Kaiju Figures by Konatsuya

小さな黒い犬 turned 3 today!

小さな黒い犬 turned 3 today!

(Source: assets)